Đăng ký Demo

Cách đăng ký Demo

  • 1. Vui lòng đăng ký bản demo từ màn hình này.
  • 2. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn bằng tài khoản email demo.
  • 3. Thêm tài khoản email demo vào Mailer (phần mềm gửi và nhận email).
  • 4. Hãy thử gửi 1 tệp đính kèm email từ tài khoản email demo. Email sẽ được gửi đến người nhận.

Lưu ý khi sử dụng bản demo

  • ・Có thể dùng thử trong 3 ngày sau khi hoàn thành đăng ký email demo.
  • ・ Để ngăn chặn việc sử dụng trái phép server mail, số lượng mail có thể được gửi bị giới hạn (không ảnh hưởng đến việc sử dụng bản demo thông thường).
  • ・ Để ngăn chặn việc sử dụng trái phép server mail, chúng tôi sẽ lưu trữ nhật ký bao gồm địa chỉ mail của người nhận (đích) trong thời gian tối đa là 2 năm.


Điều khoản sử dụng