Điều khoản sử dụng dịch vụ Mamo Mail

Điều khoản này được lập ngày 01 tháng 11 năm 2022

Điều 1 (Điều khoản đăng ký sử dụng)

 • 1. Vui lòng đăng ký bản demo bên dưới.
 • 2. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bằng tài khoản email demo.
 • 3. Thêm tài khoản email demo vào Mailer sử dụng (phần mềm để gửi và nhận email).
 • 4. Hãy thử gửi một tệp đính kèm từ tài khoản email demo. Email được gửi đến người nhận.

Điều 2 (Sửa đổi điều khoản)

 • 1. Chúng tôi có quyền thay đổi, thêm, hoặc xóa (sau đây gọi là “sửa đổi”) các điều khoản này mà không cần được sự đồng ý của bên ký hợp đồng.
 • 2. Nếu có sửa đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bên ký hợp đồng bằng cách đăng nó trên trang web của chúng tôi (https://mamomail.vn/).
 • 3. Nếu bên ký hợp đồng hoặc người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi được thông báo rằng điều khoản đã được thay đổi, thì sẽ được coi là đã chấp nhận việc sửa đổi điều khoản.

Điều 3 (Định nghĩa dịch vụ)

 • 1. Chúng tôi sẽ cung cấp cho người dùng một phương thức để truy cập vào máy chủ mail (gateway function) – nơi lưu trữ, mã hóa các tệp đính kèm trong email và sau đó khởi tạo các đường link để người dùng truy cập và tải các tệp này
 • 2. Chúng tôi sẽ thiết lập giá dịch vụ dựa vào số lượng địa chỉ email đăng ký sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi có cung cấp thêm các dịch vụ tùy chọn để tăng thêm các chức năng sử dụng.
 • 3. Chúng tôi có thể thay đổi nội dung hoặc giá cả dịch vụ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng bằng thư, fax hoặc email ít nhất hai tháng trước ngày hiệu lực. Nếu người ký hợp đồng hoặc người sử dụng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày hiệu lực thì các quy định tại điều 2 sẽ được áp dụng và sẽ được coi là thay đổi đã được chấp nhận.

Điều 4 (Cách đăng ký dịch vụ)

 • 1. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ này, bên ký hợp đồng phải điền các thông tin cần thiết theo mẫu, ký ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty và gửi cho chúng tôi qua thư, fax hoặc email. Sau khi nhận được, chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký.
 • 2. Hoặc nếu khách hàng đăng ký thông tin theo mẫu và xác nhận đồng ý với các điều khoản này trên trang web của chúng tôi (https://mamomail.vn/), chúng tôi cũng sẽ tiến hành đăng ký.

Điều 5 (Kích hoạt dich vụ)

 • Sau khi ký hợp đồng và nhận được đầy đủ hồ sơ, chúng tôi sẽ đăng ký sau đó thông báo cho khách hàng để bắt đầu sử dụng dịch vụ sau khi đã được kích hoạt

Điều 6 (Từ chối hoặc hủy bỏ dịch vụ)

 • 1. Sau khi kích hoạt và sử dụng dịch vụ, nếu chúng tôi nhận thấy bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng thuộc bất kỳ mục nào sau đây thì chúng tôi có quyền chấm dứt hợp đồng sử dụng đã đăng ký, xóa dữ liệu đã đăng ký, v.v. ra khỏi máy chủ mà không cần gởi bất kỳ thông báo hoặc yêu cầu nào đến người ký hợp đồng hoặc người sử dụng.
 • (1) Không tuân thủ các quy trình quy định của chúng tôi
 • (2) Nếu chúng tôi phát hiện ra những thông tin đã đăng ký bị sai lệch, không đúng
 • (3) Khi chúng tôi xác định rằng việc cung cấp dịch vụ này có thể gây cản trở đến hoạt động của hệ thống.
 • (4) Khi chúng tôi xác định rằng việc cung cấp dịch vụ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
 • (5) Khi bên ký hợp động hoặc người sử dụng can thiệp vào hoạt động của dịch vụ này
 • (6) Khi chúng tôi phải chịu một số bất lợi do cố ý hoặc sơ suất của bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng.
 • (7) Nếu bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng vi phạm các quy định của điều khoản này
 • (8) Khi phát hiện người sử dụng đã vi phạm các điều khoản trong quá khứ hoặc đã từ chối hoặc hủy đơn đăng ký sử dụng dịch vụ trong các dịch vụ khác do công ty cung cấp.
 • (9) Các thành viên băng đảng theo định nghĩa tại điều 2 của luật phòng chống các hành vi bất chính của các thành viên trong băng đảng (luật số 77 năm 1991), hoặc các thành viên băng nhóm có liên quan đến việc quản lý bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng bị phát hiện
 • 2. Nếu bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng dịch vụ vi phạm bất kỳ mục nào trong khoản trên và gây thiệt hại cho công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.
 • 3. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng theo khoản 1.

Điều 7 (Phí dịch vụ)

 • Ngoài chi phí đăng ký ban đầu , còn có thêm phí tùy chọn v.v., cách tính phí không được quy định trong điều khoản này mà sẽ được công ty công khai trên trang web https://mamomail.vn

Điều 8 (Thời hạn hợp đồng)

 • 1. Thời hạn hợp đồng dịch vụ tối thiếu là một tháng kể từ ngày chúng tôi thông báo ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ. Ví dụ: nếu ngày bắt đầu sử dụng là ngày 20 tháng 03, hiệu lực sẽ tính từ ngày 21 tháng 03 đến ngày 20 tháng 04.
 • 2. Nếu muốn không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ thì hãy thông báo cho chúng tôi trước 10 ngày hết hạn hợp đồng, nếu không thì hợp đồng sẽ tự động được gia hạn thêm một tháng. Ví dụ: nếu hợp đồng hết hạn vào ngày 20 tháng 04 và không có thông báo hủy bỏ dịch vụ nào trước ngày 10 tháng 04 thì hợp đồng sẽ tự động được gia hạn, thời gian hợp đồng tiếp theo sẽ từ ngày 21 tháng 04 đến ngày 20 tháng 05.

Điều 9 (Lãi chậm thanh toán)

 • Nếu bên ký hợp đồng chậm thanh toán phí sử dụng hoặc các nghĩa vụ khác thì phải trả lãi là 14,6%/năm (tính theo 365 ngày trong năm) kể từ ngày sau khi đến hạn thanh toán. Ngoài ra, tất cả phí chuyển nhượng và các chi phí khác cần thiết cho việc thanh toán sẽ do bên ký hợp đồng chịu.

Điều 10 (Thay đổi nội dung hợp đồng)

 • Nếu có bất kỳ thay đổi nào về nội dung tại thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc khi ký kết hợp đồng, bên ký hợp đồng phải thông báo ngay cho chúng tôi theo phương thức do công ty chúng tôi quy định.

Điều 11 (Tạm ngừng sử dụng)

 • 1. Trong trường hợp vi phạm bất kỳ mục nào sau đây, bất kể lý do gì, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng và ngừng cung cấp dịch vụ, dữ liệu đã đăng ký ..v.v. sẽ có thể bị xóa khỏi máy chủ. Ngoài ra, nếu việc vi phạm các điều khoản này gây thiệt hại cho chúng tôi thì chúng tôi có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • (1) Nếu đăng ký cho chúng tôi thông tin sai lệch.
 • (2) Không thanh toán phí dịch vụ theo thời hạn qui định hợp đồng
 • (3) Các trường hợp khác mà công ty xác định rằng việc người sử dụng đã dung dịch vụ là không phù hợp.
 • (4) Khi người sử dụng vi phạm các quy định của điều khoản này
 • 2. Nếu bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng dịch vụ vi phạm bất kỳ mục nào trong khoản trên và gây thiệt hại cho công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.
 • 3. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng theo khoản 1.

Điều 12 (Hủy dịch vụ)

 • 1. Nếu bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng dịch vụ muốn hủy bỏ dịch vụ này, thì hợp đồng này sẽ bị hủy sau 10 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận mẫu yêu cầu hủy theo qui định.
 • 2. Trong thời gian 10 ngày xử lý hủy dịch vụ, các dịch vụ đã đăng ký trước đó vẫn sử dụng bình thường.
 • 3. Trong trường hợp hủy hợp đồng trước khi hết thời hạn, chúng tôi sẽ không hoàn lại phí dịch vụ đã đăng ký chưa hết hạn.
 • 4. Sau khi hủy hợp đồng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu.

Điều 13 (Tạm thời gián đoạn dịch vụ)

 • 1. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để dịch vụ này hoạt động ổn định, nhưng nếu nó thuộc bất kỳ mục nào sau đây, chúng tôi có thể tạm ngừng dịch vụ này mà không cần thông báo trước. Ngay cả khi việc cung cấp dịch vụ này bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn do bất kỳ mục nào sau đây, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà cả hai bên hoặc các bên thứ ba khác phải chịu do điều này.
 • (1) Trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do lỗi hoặc lỗi của máy chủ, đường truyền thông tin liên lạc, nguồn điện hoặc tòa nhà chứa máy chủ hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.
 • (2) Bảo trì, kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp các máy chủ, đường dây liên lạc, nguồn cung cấp điện hoặc các tòa nhà chứa máy chủ.
 • (3) Khi xảy ra hỏa hoạn, mất điện, v.v.
 • (4) Khi xảy ra thiên tai như động đất, núi lửa, lũ lụt, sóng thần…
 • (5) Các trường hợp bất khả kháng như chiến tranh, bạo loạn, tranh chấp lao động, …
 • (6) Khi công ty của chúng tôi có yêu cầu tuân theo các quy định pháp luật, lệnh tư pháp, …
 • (7) Khi chúng tôi xác định rằng cần phải tạm ngừng dịch vụ vì lý do kỹ thuật.
 • 2. Trong trường hợp không thể sử dụng dịch vụ do các lý do nêu trong mục (1) hoặc (2), dịch vụ sẽ bị hủy trong 24 giờ kể từ khi thông báo với chúng tôi. Phí sử dụng sẽ được khấu trừ. Giờ và phút nhỏ hơn 24 giờ sẽ được làm tròn xuống.

Điều 14 (Bãi bỏ dịch vụ này)

 • 1. Công ty chúng tôi có thể ngừng tất cả hoặc một phần dịch vụ đang cung cấp vì lý do nghiệp vụ.
 • 2. Trong trường hợp chúng tôi chấm dứt dịch vụ theo quy định ở trên, chúng tôi phải thông báo cho bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng bằng thư, fax hoặc email ít nhất hai tháng trước khi chấm dứt.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra do việc chấm dứt dịch vụ này.

Điều 15 (Sao lưu dữ liệu)

 • Để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng và lưu trữ dữ liệu, chúng tôi sẽ sao lưu dữ liệu để dự phòng.
  Tuy nhiên, có những trường hợp dữ liệu sao lưu có thể bị mất hoặc bị hỏng. Vì vậy sẽ không tránh khỏi rủi ro có thể xảy ra.

Điều 16 (Bồi thường thiệt hại)

 • 1. Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do việc sử dụng dịch vụ này gây ra cho cả hai bên và không có nghĩa vụ phải bồi thường những thiệt hại đó.
 • 2. Nếu xảy ra thiệt hại do chúng tôi cố ý hoặc sơ suất thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo điều 13, khoản 2.
  Tuy nhiên, nếu bên ký hợp đồng bị thiệt hại: như không thể khôi phục dữ liệu do cố ý hoặc sơ suất của chúng tôi thì trách nhiệm bồi thường sẽ được giới hạn bằng với tiền bên ký hợp đồng chi trả trong 3 tháng gần nhất.
 • 3. Nếu bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng gây thiệt hại cho bên thứ ba thì sẽ phải có trách nhiệm giải quyết và bồi thường thiệt hại gây ra.
  Trường hợp bên thứ ba truy cứu trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi sẽ phải trả chi phí bào chữa (bao gồm phí luật sư và chi phí kiện tụng) thì chi phí này sẽ do bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng chi trả.
 • 4. Trường hợp dịch vụ bị ảnh hưởng do bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng lan truyền hàng loạt email với mục đích phát tán virus hoặc thứ gì đó tương đương với virus cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ yêu cầu truy tố trách nhiệm hình sự hoặc có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • 5. Nếu bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng gây ra thiệt hại cho chúng tôi do một hành động trái với điều khoản này hoặc bất hợp pháp thì chúng tôi có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 17 (Từ chối trách nhiệm)

 • 1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của dịch vụ này, thông tin mà người dùng có được thông qua dịch vụ này, kết quả thu được khi sử dụng thông tin, …
 • 2. Trong trường hợp việc cung cấp dịch vụ này bị trì hoãn, thay đổi, tạm ngừng, bị bãi bỏ, hoặc thông tin đã cung cấp thông qua dịch vụ này bị rò rỉ, mất mát hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác gây ra cho người dùng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, ngoại trừ những trường hợp do cố ý hoặc sơ suất của chúng tôi. Về số tiền thiệt hại do sự cố ý hoặc sơ suất của chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại lên đến một tháng phí sử dụng dịch vụ mà người dùng đã trả.
 • 3. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào ngay cả khi bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng bị thiệt hại do khiếm khuyết, hỏng hóc, trục trặc của thiết bị, phần mềm hoặc mạng truyền thông.
 • 4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát dữ liệu nào do truy cập bên ngoài có trong luật ngăn chặn truy cập trái phép và truy cập trái phép đối với thiết bị truyền thông như máy chủ được sử dụng để cung cấp dịch vụ tăng lượng truy cập.
 • 5. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ rắc rối nào giữa tất cả các bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng và bên thứ ba (như: các hành vi bất hợp pháp hoặc xúc phạm, nói xấu, xâm phạm quyền riêng tư, gian lận, đe dọa, vu khống, quấy rối , …).
  Trường hợp bên thứ ba truy cứu trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi sẽ phải trả chi phí bào chữa (bao gồm phí luật sư và chi phí kiện tụng) thì chi phí này sẽ do bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng chi trả.

Điều 18 (Những điều cấm)

 • Chúng tôi nghiêm cấm bất kỳ hành vi thuộc bất kỳ mục nào sau đây và cả hai bên đã đồng ý.
 • (1) Các hành vi vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba hoặc công ty của chúng tôi
 • (2) Các hành vi vi phạm hoặc có thể xâm phạm đến tài sản, uy tín, danh dự, quyền riêng tư, hình ảnh của bên thứ ba hoặc công ty của chúng tôi
 • (3) Hành vi đăng tải thông tin gây tổn hại đến hình ảnh, tính mạng, quyền tự do, danh dự, tài sản, v.v… của bên thứ ba
 • (4) Các hành vi gây bất lợi cho bên thứ ba hoặc công ty của chúng tôi hoặc các hành vi có thể gây ra bất lợi đó
 • (5) Các hành vi vu khống bên thứ ba hoặc công ty của chúng tôi, hoặc hành vi tấn công
 • (6) Các hành vi liên quan đến việc bán hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của một bên thứ ba hoặc các hành vi có khả năng làm như vậy
 • (7) Các hành vi trái với trật tự công cộng và đạo đức, các hành vi có khả năng như vậy xảy ra hoặc các hành vi khuyến khích các hành vi đó
 • (8) Các hành vi vi phạm luật và quy định, các hành vi phạm tội hoặc các hành vi có khả năng xảy ra như vậy hoặc các hành vi hỗ trợ hoặc xúi giục các hành vi đó
 • (9) Các hành vi can thiệp vào hoạt động của dịch vụ này và các dịch vụ khác do công ty chúng tôi cung cấp, hoặc các hành vi gây tổn hại đến uy tín, danh tiếng của chúng tôi, …
 • (10) Các hành vi sử dụng hoặc cung cấp các chương trình thông qua mã, tệp tin có hại như vi rút máy tính liên quan đến dịch vụ này.
 • (11) Hành vi truy cập bất hợp pháp vào bên thứ ba hoặc máy chủ của chúng tôi hoặc máy tính khác
 • (12) Các hành vi gây quá tải cho máy chủ hoặc mạng internet
 • (13) Các hành vi vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này
 • (14) Các hành vi khác mà chúng tôi cho là không phù hợp.

Điều 19 (Bảo mật thông tin)

 • 1. Chúng tôi sẽ quản lý thông tin đã đăng ký,… theo chính sách bảo mật được quy định riêng. Không sử dụng vượt quá phạm vi quy định.
 • 3. Tuy nhiên, nếu chúng tôi nhận được yêu cầu từ một người có thẩm quyền pháp lý để yêu cầu điều tra, chúng tôi sẽ tuân theo đạo luật về giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được chỉ định và cung cấp thông tin (đạo luật về trách nhiệm của nhà cung cấp) hoặc quyền tự vệ.

Điều 20 (Luật điều chỉnh)

 • Chúng tôi sẽ áp dụng theo Luật hiện hành cho việc hình thành, hiệu lực, hiệu suất và giải thích các điều khoản này.

Điều 21 (Tranh chấp)

 • 1. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào nảy sinh liên quan đến việc giải thích các điều khoản này, chúng tôi có thể xác định cách giải thích trong một phạm vi hợp lý.
 • 2. Về tất cả các tranh chấp giữa chúng tôi và bên ký hợp đồng hoặc người sử dụng, chúng tôi đồng ý tòa án có thẩm quyền xử lý.
Điều khoản này được thành lập vào ngày 01 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực cùng ngày.