Ví dụ về các email thực tế đã nhận

◆Email gốc

◆Email được gửi đến người gửi (sau khi xóa tệp đính kèm và tải lên)

◆Email thông báo mật khẩu (cài đặt đơn giản: tự động gửi đến người nhận)

◆Email thông báo mật khẩu (khi thiết lập phòng chống truyền nhầm: truyền tự động đến người gửi → chuyển thủ công tới người nhận)

◆Email thông báo download (tự động được gửi đến người gửi khi người nhận tải xuống)